Vi bygger attefallshus i Sollentuna

Behöver du en verkstad, ett garage eller en gäststuga? Vi är experter på attefallshus och kan hjälpa dig att bygga ett hus som motsvarar dina behov.

Kontakta oss

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Vi anpassar attefallshuset efter dina behov.
Vi är kompetenta hantverkare med erfarenhet
Du är i trygga händer om du väljer oss
Vi använder våra egna verktyg i arbetet

Vad är ett attefallshus?

Ett attefallshus är en typ av komplementbyggnad, som får ha en nockhöjd på maximalt fyra meter, och en byggnadsarea på upp till 25 kvadratmeter. Det är, sedan 2 juli 2014, möjligt att bygga ett attefallshus utan att ansöka om bygglov i många fall. 

Ett attefallshus kan vara en komplementbostad, eller en komplementbyggnad. En komplementbostad ska uppfylla de krav som ställs på bostäder. En komplementbyggnad kan vara ett garage, ett förråd eller en gäststuga.

Skillnaden mellan ett attefallshus och en friggebod

Attefallshuset har fått sitt namn efter Stefan Attefall, som var bostadsminister mellan 2010 och 2014. Sedan tidigare finns en annan typ av icke bygglovspliktig komplementbyggnad, som också är uppkallad efter en minister. 1979 avskaffades bygglovsplikten för komplementbyggnader upp till tio kvadratmeters byggnadsarea. Den som beslutade om detta var dåvarande bostadsministern Birgit Friggebo. Byggnadstypen kom därför att kallas friggebod. 2008 ändrades reglerna, så att den tillåtna icke tillståndspliktiga arean kunde vara 15 kvadratmeter, och det blev möjligt att dela upp arean på flera byggnader. 

Till en början var friggebodarna ganska enkla till sin konstruktion, även om de ofta hämtade inspiration från huvudbyggnaden ifråga om utformning och detaljer. Med tiden utvecklades de dock, och det blev vanligare med friggebodar med modernt formspråk. Valmöjligheterna ifråga om material och utrustning ökade också. 

Boverket presenterade i december 2013 en rapport, där myndigheten föreslog att den högsta tillåtna arean för friggebodar skulle utökas till 20 kvadratmeter, och att en ny byggnadstyp skulle införas, med en area på upp till 25 kvadratmeter, och möjlighet att använda byggnaden som permanentbostad. 

Samtidigt som reglerna om attefallshus infördes behölls bestämmelserna rörande friggebodar, vilket innebär att det är möjligt att ha både en friggebod och ett attefallhus på sin tomt.

Villkor för att bygga attefallshus

Det är inte tillåtet att bygga attefallshus var som helst. För att bygglovsfriheten ska gälla måste följande villkor vara uppfyllda:

 • Tomten ska redan vara bebyggd med ett en- eller tvåbostadshus.
 • Ett attefallshus får inte byggas närmare tomtgränsen mot grannen än 4,5 meter, om grannen inte ger sitt medgivande.
 • Om huset ska användas som komplementbostadshus får det inte placeras närmare gräns mot gata eller allmän plats än 4,5 meter. 
 • Om attefallshuset ska användas som komplementbostad måste det uppfylla de krav som gäller för bostäder, bl.a. Boverkets byggregler.
 • På en tomt som ligger vid vatten kan det krävas dispens från strandskyddet för att få bygga ett attefallshus. 

Om du vill bygga ett attefallshus som ska användas som komplementbostad eller komplementbyggnad ska du göra en anmälan till kommunen. När du fått ett startbesked kan du börja bygga. När byggnaden är klar måste du invänta slutbesked innan du kan ta byggnaden i bruk.

Det finns begränsningar i bygglovsfriheten för friggebodar och attefallshus, exempelvis i områden som är särskilt värdefulla i kulturhistoriskt hänseende. I dessa områden får varken komplementbyggnader eller komplementbostadshus byggas, utan att ansökan om bygglov först har gjorts. En kommun kan också besluta i en detaljplan att bygglov krävs för attefallshus i ett område som är av särskilt värde. Om detaljplanen har antagits före 2 juli 2014 – det datum då reglerna om attefallshus trädde i kraft – och säger att utökad lovplikt gäller för friggebodar, gäller denna lovplikt även för attefallshus.

Attefallshus som ska användas som komplementbostad får inte heller byggas 

 • i områden som är av intresse för totalförsvaret
 • vid flygplatser
 • vid övnings- eller skjutfält

Däremot går det bra att bygga komplementbyggnader i dessa områden. Sollentuna kommuns byggnadsnämnd kan svara på dina frågor om var du får bygga attefallshus, och av vilken typ.

Samtidigt är det möjligt att bygga större än vad detaljplanen medger, och också att bygga attefallshus eller friggebod på mark som enligt detaljplanen inte får bebyggas.

Olika typer av attefallshus

Ett attefallshus kan vara allt från en verktygsbod till ett helt hus, för permanentboende för en eller två personer. Ett attefallshus kan också tjänstgöra som fritidshus eller gästhus. Med utrymmessmarta lösningar behöver du inte göra avkall på komforten. 

Ett attefallshus kan ha fullutrustat kök, badrum, värme och ventilationssystem. För att allt detta ska rymmas på 25 kvadratmeter krävs det dock att utrymmet planeras noga, och detta kan vi hjälpa er med. Det är också viktigt att känna till att ett attefallshus som ska användas som permanentbostad måste vara tillgängligt och användbart för en person med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Dessutom gäller samma energikrav som för vanliga bostäder, om huset ska användas som permanentbostad. Det innebär att den genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten ska vara 0,33, och klimatskärmens genomsnittliga luftläckage ska vara 0,6, för att uppfylla Boverkets gränsvärden.

Ett attefallshus får ha källare. Det vanligaste är dock att det byggs på plintar, men det går även att bygga attefallshus på gjuten platta. Väljer du att gräva källare, exempelvis i sutterängläge, kan du få två våningar med full ståhöjd, eftersom nockhöjden beräknas från medelmarknivå.

Användningsområden för attefallshus

Ett attefallshus är en mångsidig byggnadstyp, som kan uppföras för många olika syften. Några exempel är:

 • Uthus – exempelvis ett förråd, en bastu eller ett växthus
 • Garage – för ett eller flera fordon
 • Gäststuga – med enkel standard eller fullt utrustad

Med tanke på bostadssituationen för studenter i Stockholm med omnejd går det att bygga ett attefallshus som fungerar som permanentbostad, och som kan hyras ut. 

Egentligen är det bara fantasin som sätter gränser för attefallshusets användningsområden. I Älvsjö har kocken Richard Söderberg uppfört ett attefallshus på sin tomt, där han öppnat en minirestaurang.

Bygganmälan för attefallshus

Om du vill bygga ett attefallshus i Sollentuna ska du skicka en bygganmälan till kommunens byggnadsnämnd. Denna anmälan ska vara skriftlig, och du ska bifoga ritningar, beskrivningar och annat som krävs för att nämnden ska kunna bedöma om de krav som ställs på byggnader av denna typ kan anses vara uppfyllda. Dessutom ska din ansökan innehålla:

 • Byggherrens person- eller organisationsnummer
 • Ditt namn och adress
 • Beteckning för fastigheten där arbetet ska utföras
 • Datum för arbetets start
 • Förslag till kontrollplan
 • Förslag på kontrollansvarig, om en sådan behövs

En kontrollansvarig behövs i de fall då bygget är komplext, exempelvis när huset ska användas som bostadshus. Kontrollansvarig ska vara helt oberoende, vilket innebär att du inte får utse en släkting. I de flesta fall behövs dock ingen kontrollansvarig.